Gebruikersvoorwaarden NICE Online

Inleiding

NICE Online is het afgeschermde deel van de NICE website. De verschillende functionaliteiten van NICE Online maken het mogelijk om de gegevens op een veilige manier te verzamelen en om de verzamelde gegevens voor de gebruiker inzichtelijk en laagdrempelig beschikbaar te maken. De verschillende functionaliteiten van NICE Online zoals NICE upload, Analyse Tool, Downloads, Nice2Share, Dashboard, enz. zijn alleen toegankelijk via een geldig NICE Online account.

 

Toegangsverlening tot NICE online

Vanuit ieder deelnemend ICU kunnen geautoriseerde gebruikers, verbonden aan de betreffende ICU, toegang krijgen tot NICE online. De NICE contactpersoon binnen het deelnemende centrum (of diens vervanger) is verantwoordelijke voor het beheer van de accounts en de bijbehorende toegangsrechten. Voor de (vervangend-) NICE contactpersoon en (vervangend-) NICE2Share coördinator en financieel contactpersoon wordt toegangsverlening beheerd door het secretariaat van Stichting NICE.

 

Accounts en wachtwoordbeheer

NICE Online accounts (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk en wachtwoorden mogen nimmer met anderen worden gedeeld. Voor NICE COVID-19 registratie zijn speciale ziekenhuis-brede accounts beschikbaar. Deze NICE COVID-19 accounts hebben beperkte toegangsrechten. Accounts zijn altijd gekoppeld aan een geldig- en werkgerelateerd e-mail adres. Meerdere accounts met dezelfde gebruikersnaam zijn niet toegestaan. Wachtwoorden zijn maximaal 12 maanden geldig en de gebruikers krijgen 1 maand voor de vervaldatum een herinnering om het wachtwoord te vernieuwen. Indien het wachtwoord meer dan drie maanden is verlopen, wordt het betreffende account geblokkeerd . De betreffende (vervangend-) NICE contactpersoon is gemachtigd om zo’n account te deblokkeren.

 

Uitgangspunten voor gebruik

Alle informatie op NICE Online is vertrouwelijk en mag alleen gebruikt worden voor intern (binnen het eigen centrum) gebruik. Gegevens voor extern gebruik (b.v. ten behoeve van publicaties, voordrachten etc.) mogen wel bekeken worden in de NICE online omgeving, maar voor het publiceren moet een data-extractieverzoek ingediend worden bij het bestuur van stichting NICE. De vraagstelling kan dan door de verwerker van de NICE registratie uitgewerkt worden, waarna ook de validiteit van de geleverde gegevens gegarandeerd kan worden. Dat geldt ook voor regio gegevens die beschikbaar zijn gemaakt via NICE2Share en NICE COVID-19 registratie.

NICE Online accounthouders en gebruikers worden geacht op gepaste wijze om te gaan met de aangeboden informatie en zijn verplicht tot geheimhouding. De NICE online applicatie houdt een logboek bij van de activiteiten van de gebruikers op NICE Online. Bij onjuist en/of onrechtmatig gebruik of andere onregelmatigheden, zal het NICE online account per direct geblokkeerd worden.

 

NICE2Share

De NICE2Share is ontwikkeld om het delen van de data via NICE Online t.b.v. netwerk-, en regiobijeenkomsten te faciliteren. Het gebruik van deze data voor andere doelen dan de opgegeven bijeenkomst is niet toegestaan. De gegevens worden slechts ter inzage beschikbaar gesteld en mogen niet gekopieerd en verder verspreid worden.

Voor ieder participerend centrum wordt door de contactpersoon een regiocoördinator benoemd die verantwoordelijk is voor het beheer van NICE2Share voor het eigen ziekenhuis. Daarnaast kunnen ook andere personen verbonden aan de IC toegang krijgen tot de gedeelde gegevens in NICE Online. Voorwaarde hiervoor is dat ze een NICE Online account hebben en geautoriseerd zijn door de regio-coördinator van eigen ziekenhuis of door de hoofdcontactpersoon.

 

Anonimiteit

In de NICE online database zijn standaard de ziekenhuisnamen verwijderd. Indien de NICE contactpersoon van een IC of diens vervanger in het kader van regio-, netwerk- en/of andere samenwerkingsverband toestemming geeft voor inzage in hun data, dan zijn de NICE gegevens van die IC gedurende de aangegeven inzageperiode inzichtelijk voor alle NICE2Share accounthouders van de ziekenhuizen die ook toestemming hebben gegeven voor het delen van hun data tijdens de betreffende event. Na afloop van deze periode verdwijnt de mogelijkheid tot inzage in de NICE gegevens van andere IC's. Voor de NICE COVID-19 registratie is hier een uitzondering gemaakt. In overleg met deelnemers zijn de gegevens van NICE COVID-19 registratie beschikbaar op centrum- en regioniveau. Deze gegevens worden slechts ter inzage beschikbaar gesteld en mogen niet gekopieerd en verder verspreid worden. Anonimiteit van patiënten is te allen tijde vereist; als er herleidbare gegevens worden geëxtraheerd , dan mogen deze onder geen enkele voorwaarde met anderen worden gedeeld en moeten dergelijke extracties terstond en grondig worden verwijderd.

 

Disclaimer

De gegevens op NICE Online zijn met uiterste zorgvuldigheid door de Stichting NICE en/of de verwerker afdeling Klinische Informatiekunde van het AMC op juistheid gecontroleerd. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig en/of onjuist is. Stichting NICE en de verwerker afdeling Klinische Informatiekunde van het AMC aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door het gebruik, of ten gevolge van eventuele (tijdelijke) niet-beschikbaar zijn, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op NICE Online.